ข้อตกลงการเป็นสมาชิก

เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง ผู้ขอใช้บริการกรุณาอ่านข้อความดังต่อไปนี้

เมื่อท่านได้กดปุ่ม ยอมรับทางด้านล่างของข้อตกลงนี้แล้ว ถือว่าท่านได้ยินยอมและสัญญาที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงกับทางบริษัท เซเว่นซี้ด จำกัด ให้เป็นไปตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ หรือ จะได้กำหนดใช้ในอนาคตทุกประการ

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท เซเว่นซี้ด จำกัด ผู้ให้บริหารเกมออนไลน์ ซึ่งต่อไปนี้ขอเรียกว่า "7 Zeed" (หรือบริษัท”) และผู้ใช้บริการเกมออนไลน์ ซึ่งต่อไปนี้ขอเรียกว่า "User" (หรือ ผู้ขอใช้บริการ”) ซึ่งหมายถึงผู้สมัครขอใช้บริการต่างๆ ของ 7 Zeed เช่น Zeed ID, Zeed Card, เกม,เว็บไซต์,เว็บบอร์ด และบริการอื่นๆ ที่ 7 Zeed ได้กำหนดขึ้น โดยได้ยอมรับกับข้อตกลงต่างๆของทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ข้อที่ 1 : ข้อตกลงในการสมัครขอใช้บริการ

  1. ผู้ขอใช้บริการ Zeed ID ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงทุกประการ ที่สามารถอ้างอิงหลักฐานจากทางราชการได้ หากทาง 7 Zeed ตรวจพบว่าผู้ขอใช้บริการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงกับความเป็นจริง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการได้ทันที และผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับผิดในความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นและ/หรืออาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือข้อมูลของบุคคลอื่น โดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่ประการใด

  2. ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ 7 Zeed ระบุไว้ว่าเป็นข้อมูลสำคัญ จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

  3. ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ในการเก็บรักษา ไอดี (Zeed ID), Password และข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ในการสมัครขอใช้บริการไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยให้กับบุคคลอื่นๆ ซึ่งหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องจากบุคคลอื่นเข้าไปใช้งานในไอดี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า หาก Zeed ID และ Password ของผู้ขอใช้บริการสูญหายหรือถูกขโมยหรือถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่า 7 Zeed ได้ใช้ความระมัดระวังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการโดยรวมอย่างเพียงพอแล้ว และผู้ขอใช้บริการยอมรับความเสียหายดังกล่าว (รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการถูกขโมย, การถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งานชื่อผู้ขอใช้บริการ, การถูกบุคคลอื่นขโมยหรือโอนย้ายสิ่งของต่างๆ (ไอเทม) ที่ผู้ขอใช้บริการ ได้รับจากการใช้บริการ Zeed ID เกมต่างๆ) เพียงลำพังโดยสิ้นเชิง และจะไม่เรียกร้องการเยียวยาใดและ/หรือความเสียหายใดๆจากการกระทำดังกล่าว จากบริษัท

  4. ในการสมัครขอใช้บริการ Zeed ID บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อต่างๆ โดยใช้คำที่สื่อความหมายถึง 7 Zeed หรือบริษัทต่างๆ รวมตลอดถึง เจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือทีมงานเกมออนไลน์ต่างๆที่ 7 Zeed ให้บริการ อาทิเช่น gamemaster, gm, webmaster, administrator, admin, หรือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดใน 7 Zeed รวมถึงคำต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม

  5. ผู้ขอใช้บริการ Zeed ID ตกลงยอมรับและปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ซึ่งทาง 7 Zeed กำหนดใช้สำหรับบริการ Zeed ID และบริการต่างๆ อย่างเคร่งครัด หากบริษัทตรวจสอบพบว่า มีการทำผิดกฎ กติกา มารยาท ที่กำหนดไว้ ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการ Zeed ID โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการและไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า

  6. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า ไอดี (Zeed ID), Password, ตัวละคร, ไอเทม และข้อมูลทุกชนิดในเกมของผู้ขอใช้บริการถือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง 7 Zeed ห้ามผู้ขอใช้บริการนำไปใช้เพื่อการค้า การจำหน่าย จ่าย แจก หรือการโอนสิทธิ์ หรือการแลกเปลี่ยน จากมูลค่าบัตร Zeed Card ที่เติมไว้ เป็นเพียงการได้สิทธิ์การใช้ไอเทมโดยมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนเท่านั้น มิได้เป็นการซื้อขายหรือทำให้ผู้ขอใช้บริการได้กรรมสิทธิ์ในไอเทมแต่อย่างใด ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ทางบริษัทเรียกคืน และ/หรือระงับการให้บริการ Zeed ID ที่ผู้ขอใช้บริการสมัครไว้ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

  7. การลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการกับเกมออนไลน์ต่างๆ ที่ 7 Zeed ให้บริการภายใต้บริการชื่อผู้ขอใช้บริการ Zeed ID ให้เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้

  8. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า การซื้อไอเทมในเกม หรือการทำธุรกรรมใดๆ ในเกมเป็นการยินยอมของผู้ขอใช้บริการ และผู้ขอใช้ บริการจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ขอคืนเงิน ขอคืนไอเทมในเกม ทุกกรณี เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากทาง 7 Zeed

  9. การสมัคร Zeed ID ผ่านทางระบบอัตโนมัติอื่นๆ เช่น ระบบของ Facebook ผู้ขอใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า ได้ยอมรับข้อตกลงใน การสมัครขอใช้บริการนี้แล้ว อย่างสมบูรณ์ และจะไม่มีสิทธิ์โต้แย้งภายหลัง

ข้อที่ 2 : ข้อตกลงในการให้บริการของทางบริษัท

1.     ช่องทางในการให้บริการ

7 Zeed มีช่องทางการให้บริการอยู่ทั้งหมด 5 ช่องทาง ได้แก่

ก.)    ทางโทรศัพท์ Zeed Care 02-530-4532

ข.)    ทางเว็บบอร์ด Zeed Board (board.7zeed.net)

ค.)    ทาง E-mail Address gm@7zeed.net

ง.)     ภายในตัวเกมที่ 7 Zeed ให้บริการ

จ.)     ภายใน Fanpage ที่ 7 Zeed ให้บริการ

2.     เวลาในการให้บริการ

ก.)    บริษัทเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. ของทุกวัน นอกเสียจากว่ามีความจำเป็นจะต้องปิดการให้บริการเพื่อปรับปรุงระบบภายใน

ข.)    กรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบ บริษัทจะแจ้งระยะเวลาในการปรับปรุงให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ของเกมออนไลน์ที่ทางบริษัทให้บริการ

3.     ข้อตกลงในการใช้งานเว็บบอร์ด

ในกรณีดังต่อไปนี้ทางบริษัทสามารถลบข้อความที่ผู้ใช้บริการบันทึก (Post) ในเว็บบอร์ด และสามารถระงับการให้บริการ  Zeed ID ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือได้รับคำยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ

ก.)    ข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียเกียรติ

ข.)    ข้อความที่มีเนื้อหาสื่อไปในทางที่ไม่สุภาพ หรือคำหยาบคาย

ค.)    มีการพาดพิงถึงบุพพการี

ง.)     ในกรณีที่ก่อกวน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการ

จ.)    ข้อความสนับสนุนการกระทำที่ทุจริต

ฉ.)    ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิของบริษัท

ช.)    ในกรณีที่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือโฆษณาเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย

ซ.)   ข้อความที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

ฌ.)  ข้อความหรือรูปภาพลามก อนาจาร

ญ.)  โฆษณาโดยไม่เกี่ยวกับตัวเกม โดยการทำไปสู่เว็บอื่นๆ

ฎ.)    โฆษณาเกมอื่น และรวมถึงการกระทำต่างๆ ที่พยายามชักจูงไปยังเกมอื่น

ฏ.)    ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือน เกี่ยวกับบริษัท

ฐ.)    แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ข้อที่ 3 : ข้อตกลงในการระงับการให้บริการ

(สามารถอ่านบทลงโทษได้จาก ตารางกฎ กติกา มารยาท และการระงับการให้บริการ)

1.     ห้ามกระทำการอันใดที่เป็นการแอบอ้าง หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์

2.     กระทำการแทรกแซงระบบ (Hacking), ดัดแปลงโปรแกรมเกม, ใช้โปรแกรมโกงหรือโปรแกรมช่วยเล่น (BOT) ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก 7 Zeed ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเอง หรือสนับสนุนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เป็นผู้เผยแพร่ หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย หรือเป็นผู้ทำซ้ำ หรือกระทำการใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

3.     กระทำการปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น (ข้อมูล และ/หรือเครื่องคอมพิวเตอร์) ด้วยการใช้ข้อมูลที่มิใช่ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต

4.     ห้ามตั้งชื่อไอดี (Zeed ID) หรือชื่อตัวละครด้วยข้อความที่ไม่สุภาพ, ไม่เหมาะสม, แอบอ้างเป็นทีมงานของบริษัท, แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือพฤติกรมที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อบริษัท

5.     ห้ามทำการซื้อ-ขาย  แลกเปลี่ยน ไอดี (Zeed ID), ตัวละคร, ไอเทม หรือเงินในเกม เป็นเงินบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศใดๆ ทั้งสิ้น

6.     ห้ามกระทำการใดๆ ที่เป็นการหลอกลวงผู้อื่น และ/หรือบิดเบือนข้อมูลทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายในทรัพย์สิน และ/หรือสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่น ทำให้ไม่สามารถเล่นเกมได้อย่างปกติ และ/หรือล่อลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น

7.     ห้ามใช้ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกม (Bug) และ/หรือของบริการอื่นๆ ในการหาผลประโยชน์ เพื่อเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่น ทั้งที่ทางบริษัทได้แจ้งให้ทราบและไม่ได้แจ้งให้ทราบ

8.     ห้ามกระทำการยุยง, ส่อเสียด, ดูหมิ่นให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคคลอื่น หรือสร้างความแตกแยกขึ้นในสังคม

9.     ห้ามใช้ข้อความ หรือสัญลักษณ์ที่ไม่สุภาพ, ลามกอนาจาร หรือพฤติกรรมที่ล่วงละเมิดสิทธิ หรือสร้างความรำคาญให้กับบุคคลอื่น

10.  ห้ามใช้พฤติกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ที่ทางบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ขอใช้บริการมีทัศนคติที่เป็นภัยอันตรายต่อสังคม หรือส่อที่จะสร้างความเสียหายต่อบุคคลอื่น

11.  การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี หากเกิดความเสียหายใดๆ อันเกิดจากคำตัดสินของทาง 7 Zeed ทาง 7 Zeed ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

สั่งพิมพ์หน้านี้